Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez Rafała Musiała Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Żninie
 
 
Administratorem danych osobowych stron/uczestników postępowań prowadzonych przez Komornika jest Komornik.

Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych:

adres e-mail: znin@komornikid.pl,
tel.: 52 30 20 419
lub na adres: 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żninie Rafał Musiał
ul. 700-lecia 41 
88-400 Żnin

Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na Komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynów zabronionych. Dane osobowe pozyskiwane są od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub uzyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych Komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG. W odniesieniu do swoich danych osobowych strona/uczestnik postępowania w każdej chwili może zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na Komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych Komornika. Strona/uczestnik postępowania może wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.